ACT! Interventieteam

Noord-Limburg moet een veilige regio worden met minder ondermijnende criminaliteit. Daarom is de aanpak van ondermijning een speerpunt van de acht Noord-Limburgse gemeenten. Het doel is deze regio een veilige en gezonde plek te laten zijn om te leven, te ondernemen, te ontdekken en te werken. Dat kan alleen maar door de kennis en krachten te bundelen en dit samen aan te pakken.

Door ondermijnende criminaliteit raken boven- en onderwereld steeds meer met elkaar verweven. Dit ondermijnt en bedreigt onze samenleving en rechtsstaat. Om dit tegen te gaan is in 2021 het ACT! Interventieteam gestart in Noord-Limburg. Dit team zorgt voor een gecoördineerde en integrale aanpak van ondermijning, ondermijnende criminaliteit en complexe handhavings- en overlastzaken.

ACTie

Het ACT! ondersteunt samen met netwerkpartners de acht gemeenten bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Vanaf 2021 heeft het team op meer dan 350 locaties controles uitgevoerd bij panden en locaties waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of overtreding van wet- en regelgeving. Dit heeft tot mooie resultaten geleid.

Het team kijkt naar signalen die kunnen duiden op ondermijnende criminaliteit, oftewel een mogelijke vermenging van boven- en onderwereld. Tevens wordt gekeken naar zaken zoals illegale bewoning, brandveiligheid, vergunningen, de APV en inschrijving in de Basisregistratie Personen. Controles worden uitgevoerd in samenwerking met de politie en vaak met de overige partners, zoals de Belastingdienst, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Douane en de Veiligheidsregio.

De hoofddoelstelling van het ACT! is duidelijk; een veilig Noord-Limburg voor iedereen. “Door deze aanpak proberen we samen met partners, inwoners, bedrijven en bezoekers van ons gebied, de criminaliteit buiten de deur te houden in onze regio. We hanteren zowel een preventieve als een handhavende aanpak om de ondermijnende criminaliteit te verstoren of te stoppen”, aldus de teamleider van het Act!

Het ACT! Interventieteam Noord-Limburg, in hoofdlijnen:

 • Het ACT! Interventieteam is een door een teamleider aangestuurd netwerkteamteam, bestaande uit medewerkers van de acht gemeenten van Noord-Limburg;
  • De deelnemende boa’s en toezichthouders zijn in de regio Noord-Limburg aangewezen als toezichthouder en dus bevoegd om in dit hele gebied op te treden als toezichthouder.
  • De drie politie basisteams in Noord-Limburg leveren ondersteunende capaciteit op alle actiedagen.
 • Het ACT! werkt binnen het gehele werkgebied van de acht Noord-Limburgse gemeenten, om te komen tot een gecoördineerde en integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit en complexe handhavings- en overlastcasuïstiek.
 • Het ACT!:
  • Is ondersteunend in elke fase van de voorbereiding en aanpak van de casuïstiek.
  • Werkt in nauwe samenwerking met alle netwerkpartners, die bij de voorbereiding en aanpak aansluiten als dit voor een betreffende casus noodzakelijk is.
  • Werkt op basis van, door de partners aangeleverde signalen, thema’s en projecten.

De vaste deelnemende partners

De gemeenten
Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray
De politie basisteams
Venray-Gennep, Horst-Peel en Maas en Venlo-Beesel.

Doelstelling

De Regio Noord-Limburg ambieert een versteviging van de aanpak van de ondermijning om daarmee ondermijnende activiteiten zoveel als mogelijk tegen te gaan, te verstoren en te stoppen. Dit in het streven naar een veilig woon- en leefklimaat waarbij zowel een preventieve als handhavende aanpak gecombineerd worden ingezet.

 • Om deze ambitie mede waar te maken is het ACT! Interventieteam geformeerd en is de programmaleider aanpak ondermijning aangesteld. 
 • Alle netwerkpartners werken hierin samen om te komen tot:
  • Een eenduidige, effectieve, integrale aanpak van en een professioneel overheidsoptreden bij ondermijnende criminaliteit en complexe handhavings- en overlastcasuïstiek.
  • Een krachtig bestuurlijk instrument in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit, waarmee de bestuurlijke weerbaarheid van partners tegen ondermijnende en criminele invloeden wordt verhoogd.
  • Het integraal uitoefenen van toezicht op en handhaving van wetten en (lokale) regelgeving en het voorkomen en signaleren van strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde en veiligheid, ieder op basis van eigen wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
  • Het benutten en bevorderen van elkaars netwerk, ervaring en expertise.

Effecten

We willen als Limburgse overheid eenduidig, effectief, integraal en professioneel de (ondermijnende) criminaliteit en overige misstanden, vasthoudend en met een grote vastberadenheid aanpakken.

We verwachten dat het vertrouwen van de samenleving in de overheid hierdoor groeit en daarmee ook de samenwerking, de betrokkenheid, de meldingsbereidheid en bereidheid onder bewoners en ondernemers om zelf te investeren in veiligheid. Deze effecten zullen mede bijdragen aan het behalen van de regionale ambities.

Campagne “Kijk niet weg”

Dit jaar start de Regio Noord-Limburg ook met de campagne ‘Kijk niet weg’, een belangrijk onderdeel van de totale aanpak van ondermijning. Bewustwording en het vergroten van de meldingsbereidheid bij burgers speelt hierbij een grote rol. Alleen door samen te werken op alle niveaus kunnen we ondermijnende criminaliteit tegengaan.

Bereikbaarheid

Via de mail is het team bereikbaar: info@interventieteamnoordlimburg.nl

Het Act! Interventieteam is één van de projecten van de Regiodeal Noord-Limburg. Voor meer informatie zie: Kijk niet weg! Maak een vuist tegen criminele… | Regio Noord-Limburg (rn-l.nl)

Cookie-instellingen